Õpilastööde konkurss „Maailmariik Eesti“Lõppenud

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab õpilaskonkursi „Maailmariik Eesti“, et õhutada noori arvuti või nutivahendi abil loodud töödega välja pakkuma ideid, kuidas Eesti võiks maailmas veelgi paremini silma paista. Tähtaeg on 29. veebruar 2016!

Konkursi eesmärk on anda õppijatele võimalus rakendada põnevaid uuenduslikke ideid ja arendada seeläbi tehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust oma huvidest lähtuvalt. 

Digiloovtööde võistlusele ootame kuni viieliikmelisi võistkondi vanuses 5-20 eluaastat. Osaleda saab kahes võistlusarvestuses:

 • Lahe Asi (animatsioon, videofilm, digitaalne õppematerjal või tikkimismasinaga loodud käsitööese)
 • ProgeTiiger (arvutimäng, mobiilne äpp, elektrooniline muusikapala või 3D -tehnoloogiaga loodud töö)

Konkursitööde esitamise tähtaeg: 29.02.2016!

Kuidas osaleda?

Konkursil saavad osaleda alus-, üld- ja kutsehariduse õppijad vanuses 5-20 eluaastat. Konkursitöö saab luua individuaalselt või kuni 5-liikmelise meeskonnana. (Vt koostöö kohta hindamismudelist).

Konkursitöö peab koosnema kahest osast:

 1. loovtööst;
 2. digitaalsest arengumapist.
 3. Konkursitöö loomisel peab arvestama autoriõigustega ning viitama kasutatud teiste autorite teostele, vastasel juhul töö diskvalifitseeritakse.
 4. Konkursile esitatav töö kui intellektuaalne omand on soovitav avaldada Creative Commons-i litsentside alusel „Autorile viitamine“ või „Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel“. Litsentsiga saab autor anda teistele loa enda materjali kasutamiseks/levitamiseks ning määrata, kuidas seda teha võib (näiteks, kas kommertseesmärkidel võib seda kasutada või mitte).
 5. Konkursitööna valminud tarkvara (nt arvutimäng) puhul on soovitav kasutada GNU Lesser General Public litsentsi.
 6. Alla 18 aastastel autoritel, kes on kasutanud enda kui autori kohta pildi- ja/või videomaterjali digitaalses arengumapis, peab olema lapsevanema kirjalik nõusolek avaldamaks arengumapi link HITSA-ga seotud veebilehtedel. Lapsevanema kirjalik nõusolek tuleb edastada konkursitöö juhendajale.
 7. Konkursitöö peab olema kättesaadav kolme (3) aasta jooksul alates esitamise kuupäevast.
 8. Konkursile võib esitada loovtöö, mis on osalenud teistel konkurssidel, tingimusel, et loovtööd on edasi arendatud ning see on digitaalses arengumapis selgelt kirjeldatud.

 

KONKURSITÖÖLE ESITATAVAD TINGIMUSED

Konkursitööks on loovtöö, mille loomisel on kasutatud IKT vahendeid ning see peab olema esitatud digitaalse arengumapi kaudu. Digitaalne arengumapp on õppija poolt kasutusele võetud digitaalne keskkond, mis toetab personaalse arenguga seotud tegevuste esitlemist ja reflekteerimist digitaalsel kujul. See võib olla kodulehekülg, ajaveeb, blogi, õpimapp vm. Digitaalse arengumapi koostamiseks sobivad erinevad töövahendid (keskkonnad).

Loovtöid saab esitada kahes võistlusarvestuses: “Lahe asi” ja “ProgeTiiger”.

“Lahe asi” loovtööde tingimused:

Kategooria:

 • animatsioon,
 • video,
 • digitaalne õppematerjal
 • või tikkimismasinaga loodud käsitööese.

Animatsioon ja video võib olla kuni kolm minutit pikk ja peab olema üles laetud Youtube-i või Vimeo veebikeskkonda märksõnaga „HITSA konkurss 2015/2016“.

Digitaalse õppematerjali loomisel on soovitav jälgida Koolielu portaalis avaldatud kvaliteedinõudeidhttp://koolielu.ee/help/waramu/kvaliteedinouded
Tikkimismasinal loodud käsitööese palun saatke aadressile: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn.

“ProgeTiiger” loovtööde tingimused:

Kategooriad:

 • arvutimäng,
 • mobiilne äpp,
 • elektrooniline muusikapala
 • või 3D-tehnoloogiaga loodud töö.

Arvutimäng peab olema mängitav veebis või tuleb mängu mängimisest teha ekraanivideo koos kommentaaridega.

Loodud mobiilne äpp peab olema kättesaadav digitaalses arengumapis, kuhu on lisatud allalaadimislink või sellest tehtud QR-kood.

Konkursitööna valminud helifaili maht on kuni 3 MB. Helifailide üleslaadimiseks soovitame kasutada veebikeskkonda SoundCloud.

Kõrgelt hinnatakse selliseid arvutigraafikaprogrammis disainitud 3D loovtöid, mis on praktilised ja eluks kasulikud ning koosnevad mitmest osast või ühilduvad teiste tehnoloogiatega. 3D-tehnoloogia kategooria finalistid peavad oma loovtöö välja printima või freesima. Haridusasutustel, kellel puudub 3D printer, saavad oma loovtöö tasuta välja printida Tallinnas GrabCAD-i büroos. HITSA kompenseerib finaali pääsenute loovtööde freesimiskulud. Nii printimise kui ka freesimikulu hüvitamise osas tuleb ühendust võtta HITSA esindajaga, info saata aadressile mari-liis.peets@hitsa.ee

Digitaalne arengumapp peab sisaldama:

 • valitud loovtöö teema põhjendust,
 • koostöö tegemise kirjeldust ja refleksiooni,
 • loovtöö tegemise etapikirjeldusi,
 • erinevaid meediume (videod, pildid, helifailid)  ilmestamaks ja tõestamaks konkursitöö teostamist. Videote maksimaalne pikkus võib olla 3 minutit.
 • valitud IKT vahendite selgitust,
 • loovtööd või URL linki sellele.

 

TÖÖDE HINDAMINE

Konkursitööde hindamisel lähtutakse HITSA õpilaskonkursside hindamismudelist, kus hinnatakse järgmiseid kriteeriumeid :
 

 1. Koostöö – õppijad on loonud konkursitöö individuaalselt või 2-5-liikmelises meeskonnas, kaasates erinevaid osapooli (juhendaja, kaasõppijad jt huvigruppe) konkursitöö koostamisse.
 2. Probleemide lahendamine – õppijad lahendavad probleeme, mis võivad olla isiklikud, elulised, ühiskondlikud, globaalsed jne.
 3. Teadmiste kasv – õppijad on konkursitöö koostamisel saanud uusi teadmisi ja saadud teadmised on aineülesed.
 4. Digivahendite kasutamine – õppijad on valinud sobilikud digivahendid oma konkursitöö tegemiseks ja nende kasutamine aitas probleemi paremini lahendada.
 5. Loovtöö innovaatilisus – õppijad on koostanud loovtöö, mis on köitev ning probleemile on lähenetud uudsel viisil. Loovtööd on võimalik kasutada reaalsetes olukordades.
 6. Loovtöö vormistuslik kvaliteet – õppijad on konkursitöö koostamisel pööranud tähelepanu loovtöö kvaliteedile. Töö peab olema kvaliteetne nii sisu kui ka tehnilise lahenduse poolest.
 7. Digitaalse arengumapi kvaliteet – Õppijad on koostanud keeleliselt korrektse, visuaalset hästi vormistatud arengumapi ning korrektselt on viidatud kõikidele kasutatud allikatele.

Konkursitöid hinnatakse viies vanuserühmas:

 • Alusharidus (lasteaiad),
 • I kooliaste (1.-3. klass),
 • II kooliaste (4.-6. klass),
 • III kooliaste (7.-9. klass),
 • IV kooliaste ja kutseharidus (10.-12. klass).

Konkursitöid hindavad HITSA poolt kokku kutsutud eksperdid, igas vanuserühmas valitakse välja kümme (10) parimat loovtööd, millede autorid on kutsutud finaalüritusele 23. aprillil 2016 a. Tallinnas Kultuurikatlas.
Finaalüritusel tuleb konkursitööde autori(te)l esitleda ja kaitsta oma loovtöid žürii ees. Esitluse pikkus võib olla kuni viis minutit.
 

TÖÖDE ESITAMINE

Konkursi ajakava:

 • 01.09.2015 - algab konkursitööde esitamine
 • 17.11.2015 - konkursitööde registreerimine maakondlikku eelvooru
 • 30.11 – 06.12.2015 - üle-eestilised maakondlikud eelvoorud konkursitöödele
 • 29.02.2016 - konkursitööde esitamise tähtaeg
 • 08.04.2016 - konkursitööde finalistide väljakuulutamine
 • 23.04.2016 - konkursitööde finaal ja võitjate väljakuulutamine.

Konkursitööd tuleb esitada HITSA veebilehe kaudu: konkursiveeb.hitsa.ee 
 

AUHINNAD

 • Auhinnatakse eraldi “Lahe asi” ja “ProgeTiiger” võistlusarvestust, sealjuures eraldi igat kategooriat (nt animatsioon, käsitööese, arvutimäng, 3D tehnoloogia jne)
 • Iga kategooria iga vanuserühma võidutöö autoreid autasustatakse tehnoloogiliste vidinatega.
 • Žüriil on õigus anda välja eripreemiaid.
 • Auhinnatseremoonia toimub 23. aprillil 2016 konkursi superfinaalis Kultuurikatlas.

 

LISAINFORMATSIOON

“Lahe asi” võistlusarvestuse kontakt:
Inga Kõue
e-mail inga.koue@hitsa.ee
tel. 628 5889

“ProgeTiiger” võistlusarvestuse kontakt:
Mari-Liis Peets
e-mail mari-liis.peets@hitsa.ee
tel. 53 031 350

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse koduleht 

Märksõnad

Kõik konkursid