BaltHerNeti konverents "Balti diasporaa uued algused"

Eest, Läti ja Leedu Vabariigid tähistavad 2018. aastal oma 100. sünnipäeva. Sel puhul vaatavad ajas tagasi mitte ainult Balti riigid vaid ka Balti diasporaakogukonnad. 

Valmis!
Valmis!

Taolised suured tähtpäevad annavad lisaks olnust kokkuvõtete tegemisele põhjust ka ajas ettepoole vaadata, et seada sihte tulevikuks.

Baltic Heritage Network tähistab Balti riikide 100. sünnipäeva konverentsiga “New Beginnings of Baltic Diaspora” Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Balti diasporaa valikud nii kogukondade kui üksikisikute jaoks nii ajaloos kui tänapäeval on nagu hargnevate teede aed: uued algused leiavad aset vaatamata sellele, kas me paneme seda tähele või mitte. Konverents pakub võimaluse vaadelda erinevate kogukondade ja nende arhiivide poolt kogetud lõppe ja algusi nüüd ja minevikus. Olgu tegemist suulise ajaloo ja perekonnalugudega või muutlike migratsioonivoogudega, uute kogude tekkimise või olemasolevate  edendamisega, tähtis on see, kuidas tunda ära muutusi ja muuta lõpud uuteks algusteks. Kas ja kuidas suudame neid muutusi jäädvustada arhiivi- jt kogudes? Kuidas peavad diasporaa mäluasutused vastu ühiskonnas aset leidvatele muutustele?

Konverentsile on oodatud esinema akadeemilised uurijad, mäluasutuste spetsialistid, diasporaakogukondade esindajad – kõik, kellele Balti diasporaakogukondade püsimine, ajaloo ja kaasaja jäädvustamine, mõtestamine tähtis on.

MTÜ BaltHerNet eesmärgiks on arendada koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraarhiivide, muuseumide ja raamatukogude, teadusasutuste, rahvaühenduste ja organisatsioonide vahel, et tagada ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus. BaltHerNet arendab rahvusvahelisi ja siseriiklikke koostöövõrgustikke, haldab ja arendab Balti diasporaa kultuuripärandi infoportaali balther.net, korraldab konverentse, seminare ja koolitusi.

Konverentsi töökeel on inglise keel ja konverentsi aitavad partnerasutustena korraldada Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus ja Rahvusarhiiv.

Uuri BaltHerNeti kodulehelt täpsemat infot, kui konverentsiaeg on lähenemas.

Algataja

Baltic Heritage Network (BaltHerNet)

BaltHerNet Portaali väljatöötamist alustas 2007. aasta suvel Eesti mäluasutuste ja akadeemiliste institutsioonide spetsialistidest moodustatud väliseesti arhiivide töörühm. Rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö laiendamiseks ja tegevuste kordineerimiseks loodi 2008 jaanuaris Mittetulundusühing Baltic Heritage Network. Tegevust alustasid Läti ja Leedu töörühmad. Millega tegeleme? Väliseesti arhiivide töörühma eesmärgid: – väliseesti kultuuripärandi kaardistamine (sh portaalide ja spetsiifiliste andmebaaside loomine); – väliseesti kultuuripärandisse puutuva teabe levitamine; – väliseesti kultuuripärandit sisaldavat kogude olukorra ja vajaduste hindamine, neile abi ja nõuannete pakkumine, vajadusel kogudele nõuetekohaste säilitustingimuste leidmine; – väliseesti kultuuripärandit sisaldavate kogude avalikkusele kättesaadavaks muutmine; – väliseesti kultuuripärandi alase uurimistöö edendamine; – ettepanekute tegemine nimetatud tegevuste rahastamiseks. Pärast 2006. aasta rahvusvahelist välisbalti arhiivide konverentsi on töörühm oma tegevuses lähtunud konverentsil vastuvõetud memorandumist. ///// Who are we? The Non-Profit Association Baltic Heritage Network was founded in Tartu on January 11, 2008. NPA BaltHerNet was established to foster cooperation between national and private archives, museums, libraries, institutions of research, public associations and organizations collecting and studying the cultural heritage of the Baltic diaspora. It aims to facilitate the preservation and research of the historically valuable cultural property of the Baltic diaspora, as well as to ensure accessibility of these materials to the public. NPA BaltHerNet is also committed to the organizing of conferences, seminars and workshops, and to developing and administrating the electronic information website Baltic Heritage Network, a multilingual electronic gateway for information on the cultural heritage of the Baltic diaspora.