Eesti Vabariik 100: haridus ja kool

Haridus ja haritud kodanik on olnud läbi aegade meie riigi tugevaim alustala. Rahvusliku haritlaskonna olemasolu ja selle kujundatud identiteet tagasid valmisoleku iseseisva riigi loomiseks.

Kingituse eesmärgiks on väärtustada hariduse tähtsust meie riigi ajaloos. 2018. aastal täitub eesti õppekeelega koolivõrgul 330 aastat. Rasketest oludest hoolimata on eesti rahvas läbi sajandite püüelnud hariduse poole, kandes nii edasi rahva vaimsust ja kultuuri. Kahekümne iseseisvusaastaga kujundatud eesti vaim elas edasi ka Nõukogude koolis. Eesti haridus oli Nõukogude Liidus eripalgeline ning eesrindlik, luues aluse tugeva kooli kujunemiseks ka pärast taasiseseisvumist.

Kingitus seisneb kahe üksteisega haakuva ja üksteist toetava idee teostuses:

valmib eesti- ja venekeelne virutaalnäitus Eesti hariduse ja kooli arengust viimase 100 aasta jooksul ning detailne koolivõrgualane andmebaas.

31.08.2018 on valminud eesti- ja venekeelne virtuaalnäitus „Eesti Vabariik 100: haridus ja kool“, mis annab kergesti haaratava illustreeritud ülevaate Eesti hariduse ja kooli arengust Eesti Wabariigi aastail, okupatsioonide ajal ja taasiseseisvunud Eestis. 20.12.2018 on valminud virtuaalnäitust täiendav koolivõrgualane andmebaas, mille põhjal on huvilistel võimalik saada ülevaade koolivõrgu kujunemisest ja arengust külade, valdade, maakondade lõikes. 3.09.-31.12.2018 huvi- ja sihtgruppidele (maakondade haridusnõunikud, regionaalsed haridusnõunikud, koolimuuseumide töötajad, ajaloo- ja emakeeleõpetajad, õpetajakoolituse eriala üliõpilased) edasise info levitamise eesmärgil teemapäevade korraldamine, kus tutvustatakse virtuaalnäitust ning toimuvad muuseumitunnid eri ajastu klassiruumides.

Toetus virtuaalnäituse teostuseks 1070 EUR, koolivõrgualaste andmete sisestamiseks andmebaasi 2373 EUR, teemapäevade korraldamiseks 636 EUR.

Algataja

Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseum

Eesti pedagoogika arhiivmuuseum (edaspidi EPAM) on Tallinna Ülikooli allüksus ning omanäoline sümbioos muuseumist, arhiivist ja raamatukogust. EPAMi tegevuse põhieesmärgiks on Eesti hariduse ja kooli ajaloo alase materjali kogumine ja säilitamine nii sõnas, pildis kui esemelisel ja virtuaalsel kujul. Kogumis- ja säilitustegevuse kõrval on olulisteks tegevusvaldkondadeks ka eesti hariduse ja kooli ajaloo uurimine ning tutvustamine – laiemalt hariduse ajalise pidevuse hoidmine ning minevikukogemuse sidumine tulevikuga. EPAMi kollektsioon koosneb neljast kogust: käsikirjad (mälestused, uurimused, haridusloolised allikad jms); trükised (õppe- ja metoodiline kirjandus, koolide väljaanded jms); fotod ja audiovisuaalsed materjalid (filmid, diafilmid jms); esemed (näitvahendid, koolitarbed, koolimööbel jms). Omaette üksuse moodustavad väliseesti kogukondade kooli loomist ja arengut puudutavad materjalid. EPAMi kollektsiooni kataloogimise aluseks on digitaalarhiiv Hariduslooline e-varamu (arhmus.tlu.ee).

Märksõnad