EV100: Laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud tegevuste taotlusvoorLõppenud

EV100 laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mis on seotud kas looduse, liikumisharjumuste kujundamise või loovuse ja nutikuse arendamisega lastel ja noortel ning omavad neile püsivat mõju. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprill. 

Foto: Anni Õnneleid/Scanpix

Eesti Vabariik 100 (EV100) ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie ühise Eestimaa suure juubeli tähistamiseks.
 
Üldised tingimused

 1. Taotlusvooru eesmärk on lastele ja noortele suunatud üle-eestiliste uuenduslike unikaalsete projektide käivitamine ja elluviimine Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kestel (2017 aprill – 2020 veebruar).
 2. Toetatakse tegevusi, mis on seotud kas looduse, liikumisharjumuste kujundamise või loovuse ja nutikuse arendamisega lastel ja noortel ning omavad neile püsivat mõju. Eelduseks on uuenduslik lähenemine, mis võib tähendada ka seniste sarnaste tegevuste edasiarendust, uuenenud formaati, tegevusskaala laiendamist, seda samuti sihtrühma ja piirkonna laienemise mõttes.
 3. Algatusel peab olema üle-eestiline haare või looma pilootprojektina eeldused üle-eestiliseks levikuks (sel juhul peab olema kirjas ka levitamise plaan).
 4. Projekt peab vastama EV100 põhiväärtustele ja eesmärkidele ning olema otseselt seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega (loe siit: www.ev100.ee), kuid mitte dubleerima juba selle sündmuse raames toimuvat. Projekt ei ole tulu teeniv või selle esmane eesmärk ei ole tulu teenimine.
 5. Projekti lisaväärtuseks on koostöö mitmete partneritega, kellel on samuti projekti elluviimises, tegevustes oma roll kanda.
 6. Projekti põhitegevused (nö kingitused Eesti Vabariigile) peab ellu viima ajavahemikul aprill 2017 – veebruar 2020. Ettevalmistuste ja korralduslike tegevustega võib alustada alates 1. juunist 2016.

 
Nõuded taotlejale

 1. Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel on varasem kogemus laste ja noortega tegelemise valdkonnas.
 2. Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga ja esitatud peavad olema majandusaasta aruanded.

 
Toetuse suurus ja kulud

 1. Toetust saab projektile küsida kuni 30% projekti kogueelarvest.
 2. Taotlusvooru kogumaht on 50 000 eurot.
 3. Abikõlblikud on kõik kulud, mis on otseselt seotud projekti elluviimisega. Toetusest kuni 10% võib ette näha üldkuludeks (nt igapäevane ruumide rent, transpordi- ja sidekulud), neid võib taotleja kasutada oma äranägemise järgi.
 4. EV100 juhtrühm võib teha taotlejale ettepaneku toetuse eraldamiseks vähemas summas kui küsitud, ühtlasi läbi rääkides projekti tegevuskava ja –kulud.

 
Taotluste esitamise tähtaeg ja vorm

 1. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprill 2016 kell 15.00. See tuleb esitada allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.
 2. Taotlus tähendab KÜSKi vormil esitatud projekti, kus kajastub muuhulgas ka eelarve. Vorm on kättesaadav KÜSKi veebilehel. 

 
Taotluste hindamine

 1. Hindamine toimub 40 tööpäeva jooksul alates projektide esitamise tähtajast.
 2. Taotluste tehnilise hindamise teostab KÜSK. Hinnatakse taotleja vastavust ning taotluse tehnilist sobivust konkursile. Väheoluliste puuduste korral suheldakse taotlejaga.
 3. Kõik tehnilisest voorust edasi pääsenud taotlused lähevad sisulisse hindamisse KÜSKi ekspertide poolt. Igat taotlust hindab ja hindeid põhjendab 3 eksperti lähtuvalt hindamiskriteeriumitest:
  - projekti vastavus vooru eesmärkidele 15%
  - tegevuse/lähenemise unikaalsus, innovatiivsus 10%
  - tegevuste ja tulemuste läbimõeldus ja seos saavutatava mõjuga 25%
  - tulemuste kestlikkus, pikaajaline mõju 10%
  - eelarve läbimõeldus, realistlikkus 15%
  - projekti juhtimine ja meeskond, varasem kogemus 15%
  - koostööpartnerite rollid, tekkiv sünergia 5%
  - kommunikatsiooni tegevuste läbimõeldus, asjakohasus 5%
 4. Tulemuste alusel koostatakse pingerivi, mis arutatakse läbi veelkord ekspertide ja KÜSKi juhatuse töökoosolekul ning seejärel esitatakse koosoleku protokollina EV100 juhtrühmale.
 5. EV100 juhtrühm otsustab toetuse saajad võttes arvesse:

- ekspertide poolt esitatud pingerivi
- taotluse eesmärkide haakuvust EV100 eesmärkidega

 1. KÜSK annab lähtudes EV100 juhtrühma otsuste protokollist 10 tööpäeva jooksul kõikidele toetuse taotlejatele teada vooru tulemustest.

 
Toetuse väljamaksmine, aruandlus ja kontroll

 1. Toetuse väljamaksmise eeldusteks on:
  - toetuslepingu allkirjastamine
  - projekti tulemuslik elluviimine ja vastavate kulude teostamine
  - projekti aruande esitamine ja selle heakskiitmine KÜSKi poolt
 2. Projekti aruanne tuleb esitada KÜSKi sisu- ja finantsaruande vormidel. Lisaks aruandele esitatakse toetuse saaja pangakonto väljavõte projektikulude maksmise tõendamiseks ja rahaliselt mõõdetavat panust kinnitavad dokumendid.
 3. Projekti aruande tähtaeg lepitakse iga toetuse saajaga eraldi kokku.
 4. Aruanne esitatakse elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult koos elektroonilise koopiaga.
 5. Toetus makstakse toetuse saajale välja etapiviisiliselt allkirjastatud maksetaotluse alusel:
  - toetuslepingu allakirjutamise järel 90%
  - lõpparuande heakskiitmise järel 10%
 6. Pikema projekti kui 10 kuud korral võib KÜSK toetuse saajalt küsida ka vahearuannet. Sel juhul lepitakse vahearuande esitamise tähtaeg lepingus kokku. Samuti lepitakse kokku sel puhul maksete jaotus.
 7. Väljamakse tegemise aluseks on KÜSKi poolt koostatud ning toetuse saaja poolt täidetud ja allkirjastatud maksetaotlus. Väljamakse tehakse 5 tööpäeva jooksul peale toetuse saaja poolt allkirjastatud maksetaotluse esitamist.
 8. Toetuse saaja taotlusel võib põhjendatud juhul esimese osa toetusest välja maksta suuremas osas kui 50%, kuid mitte suuremas ulatuses kui 90% määratud toetuse kogumahust.
 9. KÜSKil on õigus mitte teha järgmist väljamakset ning kehtestada uus vahearuande esitamise tähtaeg, kui esitatud vahearuandest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel eelarve alakasutus on suurem kui 30%
 10. KÜSK võib osaliselt  või täielikult keelduda toetuse maksmisest, kui:
  - lõpparuanne ei vasta käesolevates tingimustes kehtestatud nõuetele
  - projekti elluviimisel tehtud kulud ei vasta projekti taotluses esitatud projekti eesmärkidele, abikõlblikkuse perioodile, tegevustele ja/või kuludokumendid ei ole vastavalt raamatupidamise seaduse § 7 sätestatud nõuetele vormistatud
  - läbiviidud tegevus ei vasta projektis esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud.
 11. Lõpparuandes ei tohi üldkulude summa olla suurem eelarves esitatust ja nende osakaal ei tohi olla suurem kui 10% abikõlblikuks loetud kasutatud toetussummast.
 12. Toetuse kasutamise hindamine ja järelevalve sisaldavad suhtlemist toetuse saajaga (sh telefoni ja e-kirja teel, saamaks infot projekti kulgemise kohta), kohakülastusi projekti elluviimise käigu ja dokumentatsiooni kontrollimiseks, üritustel osalemist ning projekti aruande kontrollimist. 

Lisainfo: 
Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee
Katrin Barnabas, tel 656 04 69, e-post: katrin@kysk.ee

Kõik konkursid