EV100: sünnipäevakingituste taotlusvoor Lõppenud

EV100 sünnipäevakingituste taotlusvooru eesmärk on unikaalsete, uuenduslike algatuste käivitamine ning elluviimine, mis sobivad Eestimaale kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Ideede esitamise tähtaeg on 4. aprill 2016. 

Foto: internet

Eesti Vabariik 100 (EV100) ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie ühise Eestimaa suure juubeli tähistamiseks.
 


 Konkurss on lõppenud. Tutvu konkursi tulemustega siin.

Üldised tingimused

 1. Taotlusvooru eesmärk on unikaalsete, uuenduslike algatuste käivitamine ning elluviimine, mis sobivad Eestimaale kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Kingitusteks sobivad sellised teod, ettevõtmised, sündmused, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele.
 2. Nii idee kui hiljem projekt peab vastama EV100 põhiväärtustele ja eesmärkidele ning olema otseselt seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega (loe siit: www.ev100.ee), kuid mitte dubleerima juba selle sündmuse raames toimuvat. Projekt ei ole tulu teeniv või selle esmane eesmärk ei ole tulu teenimine.
 3. Idee ja projekti lisaväärtusteks on:
  - koostöö mitmete partneritega, kellel on samuti projekti elluviimises, tegevustes oma roll kanda
  - kirjeldatud tulevikumõju lastele ja noortele või neile suunatud algatused (ei ole eelduseks, aga annab lisapunkte)
 4. Taotlusvoor on 2-etapiline:
  1. Kingitusideede esitamine;
  2. Projekti esitamine, kui idee on saanud esimeses etapis heakskiidu.
 5. Projekti põhitegevused (nö kingitused Eesti Vabariigile) peab ellu viima ajavahemikul aprill 2017 – veebruar 2020. Ettevalmistuste ja korralduslike tegevustega võib alustada alates 1. juunist 2016.

 
Nõuded taotlejale

 1. Taotlusi võivad esitada Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.
 2. Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga ja esitatud peavad olema majandusaasta aruanded.

 
Toetuse suurus ja kulud

 1. Maksimaalne toetus ühe projekti kohta saab olla kuni 15 000 eurot. Toetust saab projektile küsida kuni 30% projekti kogueelarvest.
 2. Taotlusvooru kogumaht on 86 000 eurot.
 3. Abikõlblikud on kõik kulud, mis on otseselt seotud projekti elluviimisega. Toetusest kuni 10% võib ette näha üldkuludeks (nt igapäevane ruumide rent, transpordi- ja sidekulud), neid võib taotleja kasutada oma äranägemise järgi.
 4. EV100 juhtrühm võib teha taotlejale ettepaneku toetuse eraldamiseks vähemas summas kui küsitud, ühtlasi läbi rääkides projekti tegevuskava ja –kulud.

 
Taotluste esitamise tähtaeg ja vorm

 1. Kingituste ideede esitamine
  1. Ideede esitamise tähtaeg on 4. aprill 2016 kell 15.00.
  2. Idee esitatakse vabas vormis maksimaalselt kahel A4 lehel.
  3. Idee kirjelduses peab olema kirjas minimaalselt:
   - kingituse olemus, sihtrühma kirjeldus ja seos EV100 sünnipäevaga
   - projekti tegevused
   - eelarve esmane kalkulatsioon
   - projekti teostava meeskonna, koostööpartnerite kirjeldus, põhjendus
 2.  Heakskiidetud ideede alusel projekti esitamine
  1. Projektide esitamise tähtaeg on 30. mai 2016 kell 15.00.
  2. Projekt esitatakse KÜSKi vormil, milles kajastub nii projekti sisu kui eelarve. Vorm on kättesaadav KÜSKi veebilehel.
 3. Nii idee kui taotlus tuleb esitada allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil kysk@kysk.ee või posti teel või ise kohale tuues aadressil SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33a, Tallinn 10149.

 
Taotluste hindamine

 1. Ideede hindamine
  1. Hindamine toimub 20 tööpäeva jooksul alates ideede esitamise tähtajast.
  2. Idee esitamise ja taotleja tehnilistele nõuetele vastavust kontrollib KÜSK. Väheoluliste puuduste korral suheldakse taotlejaga.
  3. Tehnilisest hindamisest edasi pääsenud ideed lähevad sisulisse hindamisse KÜSKi hindamisekspertide poolt.
  4. Igat ideed hindab ja hindeid põhjendab 3 eksperti lähtuvalt hindamiskriteeriumitest:

- idee vastavus vooru eesmärkidele 40%
- tegevuste loogilisus ja seos plaanitava projekti eesmärkidega 20%
- eelarve realistlikkus 20%
- plaanitava meeskonna, koostööpartnerite ja nende rolli läbimõeldus 20%

 1. Tulemuste alusel koostatakse pingerivi, mis esitatakse EV100 juhtrühmale. EV100 juhtrühm valib ekspertide soovituste baasil välja kuni 25 ideed, mida projektiks edasi arendada.
 2. KÜSK annab lähtudes EV100 juhtrühma otsuste protokollist 10 tööpäeva jooksul kõikidele toetuse taotlejatele teada vooru tulemustest.
 1. Projektide hindamine
  1. Hindamine toimub 40 tööpäeva jooksul alates projektide esitamise tähtajast.
  2. Projektid hinnatakse KÜSKi ekspertide poolt. Igat ideed hindab ja hindeid põhjendab 3 eksperti lähtuvalt hindamiskriteeriumitest:

- projekti vastavus vooru eesmärkidele 10%
- tegevuse/lähenemise unikaalsus, uuenduslikkus 10%
- tegevuste ja tulemuste läbimõeldus ja seos saavutatava mõjuga 25%
- tulemuste kestlikkus, pikaajaline mõju Eesti elu paremaks muutmisel 10%
- eelarve läbimõeldus, realistlikkus 15%
- projekti juhtimine ja meeskond, varasem kogemus 15%
- kommunikatsiooni tegevuste läbimõeldus, asjakohasus 5%
- koostööpartnerite rollid, tekkiv sünergia 5%
- projekti selge mõju lastele, noortele 5%

 1. Tulemuste alusel koostatakse pingerivi, mis arutatakse läbi veelkord ekspertide ja KÜSKi juhatuse töökoosolekul ning seejärel esitatakse koosoleku protokollina EV100 juhtrühmale.
 2. EV100 juhtrühm otsustab toetuse saajad võttes arvesse:

- ekspertide poolt esitatud pingerivi
- projekti eesmärkide haakuvust EV100 eesmärkidega

 1. KÜSK annab lähtudes EV100 juhtrühma otsuste protokollist 10 tööpäeva jooksul kõikidele toetuse taotlejatele teada vooru tulemustest.
 2. Lepingud toetuse saajatega sõlmib, toetused maksab välja ning aruandlust kontrollib KÜSK.

 
Toetuse väljamaksmine, aruandlus ja kontroll
 

 1. Toetuse väljamaksmise eeldusteks on:
  - toetuslepingu allkirjastamine
  - projekti tulemuslik elluviimine ja vastavate kulude teostamine
  - projekti aruande esitamine ja selle heakskiitmine KÜSKi poolt
 2. Projekti aruanne tuleb esitada KÜSKi sisu- ja finantsaruande vormidel. Lisaks aruandele esitatakse toetuse saaja pangakonto väljavõte projektikulude maksmise tõendamiseks ja rahaliselt mõõdetavat panust kinnitavad dokumendid.
 3. Projekti aruande tähtaeg lepitakse iga toetuse saajaga eraldi kokku.
 4. Aruanne esitatakse elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult koos elektroonilise koopiaga.
 5. Toetus makstakse toetuse saajale välja etapiviisiliselt allkirjastatud maksetaotluse alusel:
  - toetuslepingu allakirjutamise järel 90%
  - lõpparuande heakskiitmise järel 10%
 6. Pikema projekti kui 10 kuud korral võib KÜSK toetuse saajalt küsida ka vahearuannet. Sel juhul lepitakse vahearuande esitamise tähtaeg lepingus kokku. Samuti lepitakse kokku sel puhul maksete jaotus.
 7. Väljamakse tegemise aluseks on KÜSKi poolt koostatud ning toetuse saaja poolt täidetud ja allkirjastatud maksetaotlus. Väljamakse tehakse 5 tööpäeva jooksul peale toetuse saaja poolt allkirjastatud maksetaotluse esitamist.
 8. Toetuse saaja taotlusel võib põhjendatud juhul esimese osa toetusest välja maksta suuremas osas kui 50%, kuid mitte suuremas ulatuses kui 90% määratud toetuse kogumahust.
 9. KÜSKil on õigus mitte teha järgmist väljamakset ning kehtestada uus vahearuande esitamise tähtaeg, kui esitatud vahearuandest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel eelarve alakasutus on suurem kui 30%
 10. KÜSK võib osaliselt  või täielikult keelduda toetuse maksmisest , kui:
  - lõpparuanne ei vasta käesolevates tingimustes kehtestatud nõuetele
  - projekti elluviimisel tehtud kulud ei vasta projekti taotluses esitatud projekti eesmärkidele, abikõlblikkuse perioodile, tegevustele ja/või kuludokumendid ei ole vastavalt raamatupidamise seaduse § 7 sätestatud nõuetele vormistatud
  - läbiviidud tegevus ei vasta projektis esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud.
 11. Lõpparuandes ei tohi üldkulude summa olla suurem eelarves esitatust ja nende osakaal ei tohi olla suurem kui 10% abikõlblikuks loetud kasutatud toetussummast.
 12. Toetuse kasutamise hindamine ja järelevalve sisaldavad suhtlemist toetuse saajaga (sh telefoni ja e-kirja teel, saamaks infot projekti kulgemise kohta), kohakülastusi projekti elluviimise käigu ja dokumentatsiooni kontrollimiseks, üritustel osalemist ning projekti aruande kontrollimist. 

 Lisainfo: 

Mari-Liis Dolenko, tel 655 64 23, e-post: mariliis@kysk.ee
Katrin Barnabas, tel 656 04 69, e-post: katrin@kysk.ee

Kõik konkursid