Laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvoorLõppenud

Toetuse jaotamise eesmärk on toetada liikumisharjumuste või loodusega seotud üle-eestiliste laste- ja noorteprojektide arendamist.

Foto:Ain Protsin/PM/Scanpix

Taotlemise tingimused

Oodatakse projekte, mis viiakse ellu Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kestel (2017 aprill – 2020 veebruar).

Toetatakse kuni 15 projekti edasiarendust kogusummas kuni 50 000 eurot. Toetuse summa ühe projekti arendamiseks ajavahemikul detsember 2015 – märts 2016 on 2000 kuni 5000 eurot.  Arendustoetust saanud ideede edaspidist elluviimist on võimalus taotleda EV 100 juubeliprogrammi vahenditest.

Toetust taotlema on oodatud Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kellel on varasem kogemus lastele või noortele mõeldud projektide vallas ja kes on tasunud kõik õigusaktidest tulenevad riiklikud või oma elu või asukoha kohalikud maksud ning sotsiaalkindlustuse maksed.

Taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui maksuvõlg on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Käesolevates tingimustes loetakse riikliku maksu võlaks taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riikliku maksu ja sellelt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.

Taotluses tuleb kirjeldada:

1) milline on projekti sihtrühm,
2) kuidas on projekt seotud liikumisharjumuste ja/või loodusega,
3) milline on projekti üle-eestiline mõju,
4) kellega koostöös plaanitakse projekt ellu viia,
5) milline on projekti mõju tuleviku kujundamisel,
6) kas tegemist on uue projektiga või on oluliselt muudetud olemasoleva projekti formaati,
7) kas projekt vastab EV100 programmi põhiväärtustele ja eesmärkidele.
8) milline on taotleja varasem kogemus lastele või noortele mõeldud projektide vallas.

Projekti kirjeldus võib olla pikkusega kuni 2 A4 lehekülge. Kirjeldusele tuleb lisada toetuse kasutamise eelarve ehk milleks täpsemalt on tarvis arendustoetust, arvestusega, et komisjoni otsusega võib toetus olla 2000–5000 eurot, toetus tuleb ära kasutada perioodil detsember 2015 kuni märts 2016 ning projekti tegelik elluviimine peab jääma EV100 ajaraami sisse (aprill 2017-veebruar 2020).
Taotlusele võib lisada pildimaterjali.

Toetatakse projekti edasiarendamisega seonduvaid kulusid ajavahemikul detsember 2015 –märts 2016.

Toetuse andmise otsustamisel võetakse arvesse:

1) projekti mõju ulatust laste või noorte liikumisharjumuste kujundamisel või loodusega seotud kogemuste ja teadmiste andmisel;
2) projekti üle-eestilist mõju või potentsiaali saada üle-eestiliseks;
3) erinevate koostööpartnerite, kogukondade, omavalitsuste, vabatahtlike kaasamise mahtu;
4) projekti mõju suurust ja püsivust tuleviku kujundamisel;
5) projekti idee uudsust;
6) kui hästi vastab projekt EV100 programmi põhiväärtustele ja eesmärkidele
7) taotleja võimet leida projektile kaasrahastust.

Taotlusi hindab komisjon koosseisus:

Toetuse andmise otsustab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonna juhi käskkirjaga moodustatud liikumisharjumuste või loodusega seotud laste- või noorteprojektide toetuse jaotamise komisjon.

Komisjoni esimees:
Anneli Ohvril, EV 100. aastapäeva turundus- ja kommunikatsioonijuht

Komisjoni liikmed:            
Jaanus Rohumaa, EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna juht
Aivo Normak, Eesti Olümpiakomitee kommunikatsioonijuht
Helen Luks, Riigimetsa Majandamise Keskuse loodushariduse peaspetsialist 
Marje Jurtšenko, ETV2 peatoimetaja
Toomas Kukk , Eesti Looduse peatoimetaja
Madis Pettai, Eesti Koolispordi Liidu peasekretär 
Helen Arusoo, Loodusesõbra peatoimetaja 
Edgar Schlümmer, Eesti Noorsootöö Keskuse direktor

Komisjoni otsusest teavitab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonna juht taotlejat kirjalikult taotluses märgitud e-posti aadressil. Toetuse saajatega alustatakse läbirääkimisi toetuse andmise lepingute sõlmimiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2015.
Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile elo.aun@riigikantselei.ee.
 

Toetuse jaotamise tingimused EV100 liikumisharjumuste või loodusega seotud laste- või noorteprojektide arendamiseks on kinnitatud EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa käskkirjaga.  


Lähem info ja kontakt:


Anneli Ohvril

EV100 turundus-ja kommunikatsioonijuht
tel 5297557
e-mail: anneli.ohvril@riigikantselei.ee

Kõik konkursid