Lastele mõeldud konkurss ''Eesti otsib leiutajat!''Lõppenud

Konkursile ''Eesti otsib leiutajat!'' oodatakse laste leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. 40 tublimast 6.-12. aastastest leiutajast valmib koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks dokumentaalne lühiportree. Konkursi tähtaeg on 17. oktoober 2016. 

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

Eesti Teadusagentuuri õpilasleiutajate konkursil hinnatakse laste leiutisi kolmes vanuserühmas: eelkoolist kuni 4. klassini, 5.-9. klassini ja 10.-12. klassini. Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonnaga loob 40st 6-12-aastasest leiutajast dokumentaalsed lühiportreed.

''Eesti otsib leiutajat!'' on riikliku konkursi sees ja Eesti Vabariik 100 raames toimuv konkurss, mille tulemusena valmivad 40st 6-12. aastasest lapsest dokumentaalsed lühiportreed, mis aitavad avada tänaste laste mõttemaailma. Need lood viivad meid Eestimaa erinevatesse nurkadesse ja erinevatesse keskkondadesse. Saame teada, miks lapsed just selliseid ideid pakuvad, mida nad märkavad, millest mõtlevad, millisena nad kujutavad ette paremat elu nii oma kodus kui ka laiemalt Eestis. Minidokumentaalid jõuavad eetrisse ETV telekanalitel alates 2017. a sügisest ja projekt saab omale veebikodu Lastejaamas. Leiutajat otsitakse koos Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Vabariik 100-ga.

Konkursi tublimatele jagatakse pidulikul sündmusel kopsakaid auhindu alates rahalistest preemiatest kuni ägeda jalgrattani. Parimate leiutiste väljamõtlejaid ootab lisaks auhindadele kohtumine professionaalsete tootearendajatega - väikesedki mõtted võivad õigetesse kätesse jõudes päriselt teoks saada. Sada mõjukamat ideed jõuavad ka raamatukaante vahele, sünnipäevakingiks Eesti Vabariigi 100. juubeliks.

2016. a konkursil osalemine – tingimused ja nõuded

Ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – eelkool kuni 4. klass
 • 2. vanuserühm – 5.–9. klass
 • 3. vanuserühm – 10.–12. klass*
 • Eesti otsib leiutajat! portreteeritavad valitakse 6–12-aastaste osalejate hulgast

* Osaleda saavad need kutsekoolide õpilased, kes õpivad kutsekoolis põhikooli baasil ja on kuni kolmanda aasta (kursuse) õpilased (kaasa arvatud). Pärast gümnaasiumi kutsekooli astunud õpilased konkursil osaleda ei saa.

Nõuded leiutisele (ideele) ja videoklipile

Konkursile esitatav leiutis (idee) ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav, st ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Pealkiri tuleb märkida ka paberil esitatava töö tahaküljele.
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2015, 2016).
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
 • Konkursitööd (joonis/joonistus + idee kirjeldus) tuleb esitada elektrooniliselt (fail tuleb üles laadida aadressil  www.etag.ee/konkursid ) ja ka paberil*.
  NB! *Paberil ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust ning kirjeldust, mis on valminud failina arvutis. Siis piisab ainult elektroonilisest esitamisest.

Konkursile esitatav videoklipp  võib olla kuni 1-minuti pikkune. Videoklippi ennast konkursikeskkonda ei laeta, laetakse (esitatakse) link video asukohale Youtube’is.

Tähelepanu! Hinnatakse ainult neid töid ja klippe, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu.

Mida ja kuidas esitada?

1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada nii elektrooniliselt kui ka paberil*.

Kui joonis/joonistus on valminud arvutis, siis saab selle konkursi osalemisvormis otse üles laadida ja sel juhul ei ole vaja joonist/joonistust välja trükkida ja paberil saata.
*Kui töö on joonis/joonistus on tehtud käsitsi paberile, siis tuleb see skaneerida või teha sellest digifoto, mille saab arvutisse laadida ning seejärel osalemisvormis üles laadida.
Paberil esitatava konkursitöö tagumisele küljele tuleb märkida töö pealkiri, autori andmed (nimi, kool, klass, e-posti aadress ja telefon); kui juhendaja on olemas, siis ka juhendaja andmed.

2. Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt ja paberil*.
*Paberil esitada ainult siis, kui kirjeldus on käsitsi kirjutatud; arvutis trükitud kirjeldust välja trükkida ei ole vaja.

 • Eelkoolieealised ja 1.–4. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel)
  Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 5.–9. klassi õpilased kirjeldavad 1–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel)
  c) uuritud taustainfot ja olemaolevaid lahendusi ning põhjendavad, kuidas nende idee olemasolevatest lahendustest erineb ja mille poolest ta parem on.
  Kirjelduse pikkus 1–4 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud.
  Esitada võib ka koolis valminud loovtöö.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).
 • 10.–12. klassi õpilased kirjeldavad 5–10 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi koos selle probleemi olemasolu kinnitava asjakohase taustainfoga (korrektselt viidatud);
  b) leiutise/idee kasutajat e sihtgruppi;
  c) lahendust/ideed ja selle tööpõhimõtet ning selle lahenduse teostatavust (milliseid tehnoloogilisi lahendusi selleks oleks vaja, mis on juba olemas jms);
  d) kokkuvõtet juba olemasolevatest sama v sarnase probleemi lahendustest ning analüüsivat ülevaadet nende lahenduste tugevatest ja nõrkadest külgedest.
  NB! Kogu taustainfo jm allikad peavad olema korrektselt viidatud ja kirjeldus korraltselt vormistatud!
  Esitada võib ka koolis valminud loov- või praktilise töö.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed (nimi, kool, klass ja kui tööl on juhendaja, siis ka juhendaja nimi ja töökoht).

3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas. Esitada elektrooniliselt.
NB! Juhendaja saab 1. preemia saanud töö juhendamise eest preemia vaid juhul, kui kõik tema andmed on osalusvormis olemas.

Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel.
Kui juhendajal on rohkem kui üks juhendatav, võib arvamuse saata kõigile töödele korraga (näiteks kui saadetakse kogu klassi tööd korraga). Arvamuses peab olema märgitud, kelle töö kohta (kõigi autorite andmed ja tööde pealkirjad) arvamus on koostatud.
Juhendaja ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema või keegi teine.

4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
Paberil esitatavad materjalid (leiutise joonis, leiutise kirjeldus ning juhendaja arvamus juhul, kui seda ei ole esitatud elektrooniliselt) saata aadressile:

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Eesti Teadusagentuur
Soola 8
51013 Tartu

5.*Videoklipp. Esitada/sisestada elektroonilises keskkonnas  Youtube’i link, millelt videoklippi näha saab.

Nõuded klipile
Klipp võib olla kuni 1 minuti pikkune ja selles pead ennast tutvustama, vastates kahele küsimusele:
1. Mida sulle meeldib teha vabal ajal?
2. Missugune on sinu pere?
Klippi Youtube’i pannes vali “avalikult mitte nähtav” ehk “unlisted”.
Videoklippe konkursi korraldajad ei avalikustata, neid kasutatakse vaid eelvaliku tegemiseks.

Kui töö esitamisel hätta jääte, siis kirjutage margit.lehis@etag.ee või helistage tel 730 0335, 520 3270 (Margit Lehis)

Konkursi auhinnad

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

Eelkool ja 1.-4. klass

I preemia väärtuses kuni 1300 eurot
II preemia väärtuses kuni  650 eurot
III preemia väärtuses kuni  325 eurot

5.-9. klass

I preemia väärtuses kuni 1950 eurot
II preemia väärtuses kuni  1300 eurot
III preemia väärtuses kuni  750 eurot

10.-12. klass

I preemia väärtuses kuni 2600 eurot
II preemia väärtuses kuni 1950 eurot
III preemia väärtuses kuni 1300 eurot

Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 2600 eurot.
Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiafondi suurus on kuni 4500 eurot.
Žüriil on õigus välja anda kõigis vanuserühmades ka diplomeid.

NB! Lisaks rahalistele preemiatele osalevad 4.–9. klassi parimad noorte leiutajate talvekoolis, mis toimub jaanuaris Tartus.
Konkursi eriauhinnaks on ühe õpilase osalemise Ameerikas toimuval INTELi teadusmessil.

Videoklipikonkursi säravaimat ootab jalgratas Eesti Rahvusringhäälingult!

Ohtralt auhindu annavad konkursi head koostööpartnerid: Eesti Rahvusringhääling, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet koos Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga, Energia Avastuskeskus ja Teaduskeskus AHHAA.

Konkursi tulemuste teatamine

Preemiad ja auhinnad antakse üle detsembris.
Aeg ja koht selgub oktoobri lõpus ning avaldatakse siinsamas veebilehel. Kõik auhinnasaajad saavad lõpetamisele ka nimelise kutse. Ülejäänud osavõtjaid konkursi tulemustest eraldi ei teavitata, tulemused avaldatakse siindsamas veebilehel. Konkursi lõpetamisüritusele võivad kaasa elama tulla loomulikult kõik osalejad.

Konkursi ajaloost

Konkurss korraldati esimest korda 2008. aastal. Esitatavate tööde teemaks oli siis “Pisiasjad, mis muudavad elu paremaks” ja leiutiste ideid saabus konkursile 600.
2009. aasta konkursi teemaks oli “Hoiame kokku!” ning töid saabus 650.
2010. aastal oodati leiutiste ideid teemal “Aitame abivajajaid”. Töid saadeti hindamiseks 588.
2011. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 828.
2012. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 619.
2013. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 620.
2014. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 620
2015. aastal oodati leiutisi, mis lahendavad kellegi või millegi igapäevaelulisi probleeme või kitsaskohti. Töid esitati 755.

Konkursi korraldamise õiguslik alus

Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord. Haridus- ja teadusministri määrus, vastu võetud 18.06.2010, nr 30.

16 aasta õpilasleiutajate riikliku konkursi väljakuulutamise käskkiri

Kontakt ja lisainfo

Margit Lehis
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51013
margit.lehis@etag.ee
Tel 7300 335
Mob 520 3270

Ettevõtmist veavad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Teadusagentuur ja Eesti Vabariik 100.

Kõik konkursid