LOOVUS-, LOODUS- ja MATKAKESKUSE ARENDAMINE LIPA KOOLIMAJAS

Lipa endisest koolimajast kaasaegne loovus-, loodus- ja matkakeskuse arendamine igas vanuses inimestele. Kooli ajalugu ja paikkonna kultuurilugu kajastavate väljapanekute kavandamine.

Uku Masingu isa ja Enn Vetemaa vanaisa ehitatud koolimaja Lipa külas on kui monument haridust hinnanud meestele. Majas koolitööd ei toimu, kuid kultuuriline tegevus jätkub. Loo-vuskeskuse arendamisega on tehtud algust-rajatud on Masingu mälestustuba, mis tutvus-tab teoloogi elu ja loomingut. Plaanis on: 1. Erinevast ajastust säilinud õppevahenditest, õpikutest ja mööblist kujundada väljapanekud. 2. Arendada matkakeskus, korraldades mat-ku lähikonna rabadesse, tutvustada loodust ja elukooslust. 3. Arendada erinevad käeliste tegevuste ruumid: maalimine, arendadamaks erinevaid maalimistehnikaid; rahvamuusika erinevate pillide mängima õppimiseks; käsitöötuba erinevate töötehnikate õppimiseks; loodusteaduste ruum erinevate looduskooslustega tutvumiseks; kirjandusruum paikkonnast pärit loovisiksuste loomingu tutvustamiseks. Selleks on vaja: 1. Ruumid renoveerida, muutes need soojaks ja kaasaegseks. 2. Projekteerida ja kaasajastada hoone küttesüsteem. 3.Projek-teerida hoones olevate ruumide lahendused. 4. Tellida ekspositsioonide kujundusprojektid. 5. Projekteerida ja ehitada maja pööningu matkajatele majutusruumid. Oluline on projekti mõju piirkonnale, Raplamaale kui Eestile. Tekivad uued töökohad, kasvab piirkonna tuntus, mitmekesistuvad inimeste loovuse arendamise, loodusest teadlikkuse kui vabaaja veetmise võimalused. Projekt vastab valla ja maakonna arengukavadele. Kasusaajateks on kohalikud elanikud, lasteaedade ja koolide õpilased, siseturismi harras-tavad täiskasvanud ja Eestit külastavad turistid - eelkõige pereturistid ja matkajad. Arengu-võimalus–Via Baltica ja tulevikus Rail Balticu suhteline lähedus, lähedus Tallinnale ja Pärnule. Atraktiivsus–loovus-, loodus- ja matkakeskuse külastajateks võivad olla igas vanu-ses nii sise- kui välisturistid. Tuntuse kasvades kasvab ka külastajate ja tegeluses osalejate arv, kuid olulisim on pakutavate teenuste mitmekesisus ja kvaliteet, sellega kaasneb jätkusuutlikkus.

2016 - asutada MTÜ, kes hakkab projekti vedama; 2016 - erinevate projekteerimistingimuste küsimine ja ehitusprojekti tellimine välisuste katuste renoveerimiseks - asutatav MTÜ koostöös Raikküla vallavalitsusega; 2016 - erinevatest fondidest finantsvahendite taotlemine - LEADER, EAS jne 2016 - Ruumilahenduste kavandamine loovusruumide tarbeks; 2016 - kohtumised erinevate organisatsioonidega, kes oskavad nõustada - innovatsiooniliste lahenduste leidmisel, RMK, Ahhaa keskus jt 2017- hoone osalised renoveerimistööd - I etapp, käsitöö loovusruum, ajaloo loovusruum, kirjanduse loovusruumi - Uku Masingu mälestustoa täiendamine 2018 - hoone renoveerimise II etapp 2019 - loovuskeskuse majutusruumide projekteerimine ja ehitamine 2020 - loovuskeskuse täielik käivitamine

Algataja

Raikküla Valla Vabaajakeskus

Raikküla Valla Vabaajakeskus on asutatud 2013. aastal. Keskus asub Lipa külas endises Raikküla Lasteaia-Algkooli (Varemalt Raikküla Põhikool) hoones.