Loovus-, loodus- ja matkakeskuse arendamine Lipa koolimajas

Lipa endisest koolimajast tänapäevase loovus-, loodus- ja matkakeskuse arendamine igas vanuses inimestele. Kooli ajalugu ja paikkonna kultuurilugu kajastavate väljapanekute kavandamine.

Valmis!
Valmis!

Uku Masingu isa ja Enn Vetemaa vanaisa ehitatud koolimaja Lipa külas on kui monument haridust hinnanud meestele. Majas koolitööd ei toimu, kuid kultuuriline tegevus jätkub. Loovuskeskuse arendamisega on tehtud algust – rajatud on Masingu mälestustuba, mis tutvustab teoloogi elu ja loomingut.

Plaanis on: 1. Erinevatest ajastutest säilinud õppevahenditest, õpikutest ja mööblist kujundada väljapanekud. 2. Arendada matkakeskus, korraldades matku lähikonna rabadesse, tutvustada loodust ja elukooslust. 3. Arendada erinevad käeliste tegevuste ruumid: maalimine, arendamaks erinevaid maalimistehnikaid; rahvamuusika erinevate pillide mängima õppimiseks; käsitöötuba erinevate töötehnikate õppimiseks; loodusteaduste ruum erinevate looduskooslustega tutvumiseks; kirjandusruum paikkonnast pärit loovisiksuste loomingu tutvustamiseks.

Selleks on vaja: 1. Ruumid renoveerida, muutes need soojaks ja tänapäevaseks. 2. Projekteerida ja tänapäevastada hoone küttesüsteem. 3. Projekteerida hoones olevate ruumide lahendused. 4. Tellida ekspositsioonide kujundusprojektid. 5. Projekteerida ja ehitada maja pööningule matkajatele majutusruumid.

Oluline on projekti mõju piirkonnale, Raplamaale ja Eestile. Tekivad uued töökohad, kasvab piirkonna tuntus, mitmekesistuvad inimeste loovuse arendamise, loodusest teadlikkuseks saamise ja vaba aja veetmise võimalused. Projekt vastab valla ja maakonna arengukavadele. Kasu saajateks on kohalikud elanikud, lasteaedade ja koolide õpilased, siseturismi harrastavad täiskasvanud ja Eestit külastavad turistid, eelkõige pereturistid ja matkajad.

Arenguvõimalus – Via Baltica ja tulevikus Rail Balticu suhteline lähedus, lähedus Tallinnale ja Pärnule. Atraktiivsus – loovus-, loodus- ja matkakeskuse külastajateks võivad olla igas vanuses sise- ja välisturistid. Tuntuse kasvades kasvab ka külastajate ja tegeluses osalejate arv, kuid olulisim on pakutavate teenuste mitmekesisus ja kvaliteet, sellega kaasneb jätkusuutlikkus.

2016 – asutada MTÜ, kes hakkab projekti vedama; 2016 – erinevate projekteerimistingimuste küsimine ja ehitusprojekti tellimine välisuste katuste renoveerimiseks – asutatav MTÜ koostöös Raikküla vallavalitsusega; 2016 – erinevatest fondidest finantsvahendite taotlemine – LEADER, EAS jne 2016 – ruumilahenduste kavandamine loovusruumide tarbeks; 2016 – kohtumised erinevate organisatsioonidega, kes oskavad nõustada – innovatsiooniliste lahenduste leidmisel, RMK, Ahhaa keskus jt 2017 – hoone osalised renoveerimistööd – I etapp, käsitöö loovusruum, ajaloo loovusruum, kirjanduse loovusruumi – Uku Masingu mälestustoa täiendamine 2018 – hoone renoveerimise II etapp 2019 – loovuskeskuse majutusruumide projekteerimine ja ehitamine 2020 – loovuskeskuse täielik käivitamine

1. Kontakte loovusruumide sisustamiseks. 2. Kuidas atraktiivselt eksponeerida endises koolis olevaid õppevahendeid. 3. Nõuandeid fondidest raha leidmisel.

Algataja

Raikküla Valla Vabaajakeskus

Raikküla Valla Vabaajakeskus on asutatud 2013. aastal. Keskus asub Lipa külas endises Raikküla Lasteaia-Algkooli (Varemalt Raikküla Põhikool) hoones.