Tantsuvahetund igasse koolinädalasse!

Tantsuvahetund on üks võimalik osa lastele/noortele mõeldud liikumisprogrammist, millest saab kasu nii laps, lapsevanem, kool kui ka ühiskond. Olgu siis tantsuvahetund igas koolinädalas!

Muraste kool on viinud kehalise aktiivsuse tõstmiseks koolipäeva kavva tantsuvahetunni. Muraste koolis kahel päevas nädalas toimuv tantsuvahetund on üliedukalt toimiv liikumisharrastus: see meeldib lastele ja paneb kogu koolipere hoogsalt tantsima.
Väide „Eesti laste ja noorte kehalise aktiivsuse tase on ebapiisav“ ei üllata. Sellisele järeldusele on tulnud ka TÜ kehakultuuriteaduskonna liikumisharrastuse käitumusliku probleemlabori teadurid: „Eesti poistest ainult iga neljas ning tüdrukutest kõigest iga kaheksas liigub piisavalt, et võiks loota hea tervise säilimisele“. On tõestatud, et kehaline aktiivsus toetab vaimset töövõimet ning kognitiivseid funktsioone lastel ja noortel. Kehalise aktiivsusega suureneb neurogenees, hippokampuse maht, angiogenees, aju plastilisus. Samuti paraneb tähelepanu, mälu ning ülesannete lahendamine.
Miks just tantsuvahetund? Väga hästi on tantsu kui liikumise olulisuse võtnud kokku Eva Ladva: „Tants on inimkonda saatnud ammustest aegadest alates. See on oluline eneseväljenduse vorm, ennekõike aga lõõgastav ning rõõmu pakkuv seltskondlik tegevus. Tants ja liikumine usutakse olevat parimad ravimid tusatuju ja apaatia vastu ka tänapäeval. Tants annab puhkust meie intellektile ja lakkamatule mõttevoolule; tantsides oleme vabad lihtsalt olema.“
Kingituse eesmärk on õpilaste liikumisaktiivsuse suurendamine ja istuva aja vähendamine koolipäeva jooksul. Leiame, et üks-kaks korda nädalas toimuv tantsuvahetund on kõigis koolides kasutatav suurepärane võimalus laste ja noorte liikumisharjumiste elavdamiseks ja vaheldusrikkamaks muutmiseks. Praegu kasutatav „just dance“-videote kasutamine YouTube'i vahendusel on üks võimalus end koolitunnist tulnuna liigutada. Meie soov on, et sarnase, aga eestimaise formaadiga tuleks välja ka Eesti loomerahvas. Tulge tantsima! https://www.youtube.com/watch?v=3cCqIVyxeHs
Tantsime koos!
https://www.youtube.com/watch?v=RFAnOn182fk

Aja saab iga projektis kaasalööja ise valida! Omalt poolt pakume kogu protsessi juriidilise poole kirjeldust (fonogramm, autoritasud jne).

Kutsume teid üles tegema oma kooli tantsuvideo. Muraste koolil sai see selline: https://www.youtube.com/watch?v=RFAnOn182fk

Algataja

Muraste külaselts MTÜ

Muraste küla on 1788 (01.01.2018) elanikuga Harku valla ja ka Eesti üks suurim küla. Muraste külaseltsi tegemisi saab jälgida meie kodulehel www.muraste.ee ja sotsiaalvõrgustikus www.facebook.com/MurasteKylaselts . Kiireloomulist infot jagame e-kirja listis, millega on liitunud ca 1060 adressaati. Muraste külaseltsil on 190 liiget (seisuga 01.01.2018), hõivatud on ca 170 leibkonda. Muraste külaseltsi juhib 8-liikmeline juhatus, koosolekud toimuvad üldjuhul regulaarselt üle nädala kolmapäeviti. MTÜ Muraste külaselts loodi aprillis 2009 avalikes huvides ja demokraatlikel põhimõtetel. Muraste külaseltsi tegevuse eesmärgiks on Muraste kandi seltsielu taaselustamine, looduse ja kultuuripärandi säilitamine ja kandi harmoonilisele arengule kaasaaitamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise infrastruktuuri edendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine. Tegevuse eesmärgist tulenevalt on külaseltsi ülesanded: - piirkonna arenguprioriteetide määratlemine, arengukava koostamine ning selles kavandatud tegevuste elluviimine; - ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele külakogukonna ja tema elukeskkonna küsimustes ja koostöö edendamine kohaliku omavalitsusega; -piirkonna vabaajakeskuse väljaarendamine; - piirkonna ajaloo uurimisele, kogumisele ja jäädvustamisele kaasaaitamine; - piirkonna arengule kaasa aitavate ürituste, kursuste, koolituste ja infopäevade korraldamine ja vahendamine; - rahaliste ja muude vahendite hankimine ja vahendamine kogukonnale; - säästva arengu, heakorra ning loodushoiu põhimõtete realiseerimine; - igakülgse koostöö arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides. Läbi aastate on Muraste külaseltsi eestvedamisel toimunud väga palju erineva suunitlusega sündmuseid: alates koolitustest, töötubadest kuni ülevallaliste kultuurisündmusteni välja. Põnevamate ettevõtmistena saab välja tuua kahel järjestikusel aastal korraldatud ülevallalise küladepäeva ning piirkondliku tantsu- ja laulupeo; traditsioonilise Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud öömatka, samuti rahvakalendri teemalisi sündmuseid jne. Muraste külaseltsi korraldatud sündmustest osavõtjate arv suureneb pidevalt. Ainuüksi iga aastal aastal, Eesti Vabariigi sünnipäeva eelõhtul toimuvast öömatkast võtab alati osa rohkem kui 500 pidulist. Osalejaid on nii Murastest, Harku vallast, ümberkaudsetest valdadest ja kaugemaltki. 2015.a sügisel alustas tööd Muraste kogukonnakeskus, olles partneriks Harku vallale piirkonna vabaaja- ja huvitegevuse pakkumisel. Jätkame tööd kogukonnale suunatud tegevuste korraldamisel.

 
Kaasalööjad
Kasutaja Kalamaja Põhikool pilt
Kalamaja Põhikool
Kasutaja Hipp Laigu pilt
Hipp Laigu
Partnerettevõtted
Kasutaja Kuressaare Gümnaasium pilt
Kuressaare Gümnaasium