Ülevaade puudega inimeste eluolust Eestis ehk ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport

Variraport on üks olulisemaid uuringud Eesti Puuetega Inimeste koja ajaloos, mis valmis EPIKoja 25. aastapäevaks kui ka Eesti 100 sünnipäevaks. Variraporti esitlus toimus 1.03.2018

Valmis!
Valmis!

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni eesmärk on kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi ning tagada, et riik ja teised osapooled astuksid vajalikke samme puuetega inimeste õiguste edendamiseks ja toimetuleku parandamiseks. 2017. aasta 1. septembri seisuga on konventsiooni ratifitseerinud 175 riiki. Eesti ratifitseeris konventsiooni ja ühines selle juurde kuuluva fakultatiivprotokolliga 30. mail 2012. aastal. Esimese riikliku aruande esitas Eesti ÜRO-le 2015. aasta novembris. Kuna riigi aruanne keskendus Eesti õigusruumi analüüsile konventsiooni kontekstis ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat, koostas Eesti Puuetega Inimeste Koda variraporti. Eesti Puuetega Inimeste Koja 25. aastapäevaks ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valminud raportis juhitakse tähelepanu kitsaskohtadele ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmisel, toetudes praktilisele tegelikkusele Eesti puuetega inimeste elus. Mahukas raport analüüsib puuetega inimeste õiguste kaitset sotsiaal-, tervishoiu-, rehabilitatsiooni-, hariduse-, töö-, juurdepääsetavuse, teovõime piiramise ja kogukonda kaasamise valdkonnas. Raport põhineb teadus- ja tõenduspõhiste allikate analüüsil ning puuetega inimeste organisatsioonide eestvedajate intervjuudel, küsitlustel ning ekspertarvamustel. 2018. aasta lõpuks raport lühendatakse, tõlgitakse inglise keelde ja esitatakse ÜRO-le.
Vaadeldes statistikat, siis 2017. aastal elas Eestis 149 900 puudega inimest, mis moodustas 11,4% elanikkonnast. Võrreldes 2010. aastaga on puuetega inimeste arv kasvanud ligi 25%. Variraport annab kõikidele Eesti inimestele võimaluse saada põhjalik ülevaade puuetega inimeste olukorrast ning mõelda seeläbi, kuidas igaüks meist saab aidata kaasa puuetega inimeste eluolu parandamisele.

Variraporti koostamise ajajoon: Riigi esimene aruanne - november 2015 EPIKoja otsus koostada variraport - jaanuar 2016 Projektimeeskonna loomine ja artiklite valimine - märts 2016 Varasemate uuringute ja statistika analüüs - märts 2016-jaanuar 2018 Fookusgrupid maakondlike kodade eestvedajatega - november 2016-jaanuar 2017 EPIKoja liikmete küsitlus veebis - juuni 2017 Variraporti kooskõlastus EPIKoja liikmetega - oktoober-november 2017 Toimetus, küljendus ja trükk - jaanuar-veebruar 2018 Variraporti esitlus - 1. märts 2018 Lühiversiooni tõlkimine inglise keelde - märts 2018-oktoober 2018 Variraporti ÜRO-le esitamine - 2018 aasta lõpp

Algataja

Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on avalikes huvides tegutsev vabaühendus ja katuseorganisatsioon Eesti puuetga inimeste ja krooniliste haigete organisatsioonidele. Visioon: Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. Missioon: Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKotta kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üleriigilist liitu ja ühendust. Kokku esindab EPIKoda üle 400 organisatsiooni üle Eesti.