Välisprogrammi taotlusvoor sündmusteleLõppenud

Taotlusvooru abil soovitakse leida sündmusi 2018. aastal välisriikides toimuva programmi sisustamiseks. Tähtaeg 30. juuni. Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa professionaalse suunitlusega, kõrgetasemeliste ning olulise kõlapinnaga valdkondlike või valdkondi ühendavate sündmuste toimumisele välisriikides 2017 aasta sügisest kuni 2018 aasta lõpuni. 

Ekraanitõmmis: www.geology.com

Taotlusvoorus osalemine

Osalema on oodatud Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused,  kes on tasunud kõik õigusaktidest tulenevad riiklikud või oma elu- või asukoha kohalikud maksud ning sotsiaalkindlustuse maksed.

Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui maksuvõlg on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Käesolevates tingimustes loetakse riikliku maksu võlaks taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riikliku maksu ja sellelt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.

Taotlusvooru kaudu toetatakse:

- Eesti Vabariigi 100. aastapäevale või Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele pühendatud professionaalse suunitluse, kõrgetasemeliste ning olulise kõlapinnaga valdkondlike või erinevaid valdkondi siduvate ürituste korraldamisega seotud kulude katmist;
- ürituste korraldamise või läbiviimisega seotud inimeste kulude katmist;
- Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemade nähtavuse suurendamist ürituste kaudu, mis kuuluvad rahvusvaheliste messide, festivalide, foorumite jt samalaadsete ürituste programmi.

Taotluse ettevalmistamisel palume arvesse võtta:

- välisprogrammi prioriteetseid sihtriike (riikide loetelu on leitav siin). Erandjuhtudel (nt olulise rahvusvahelise mõju vms korral) toetatakse üritusi ka teistes riikides.
- taotluses tuleb määratleda ürituse toimumise täpne koht ja aeg (soovitavalt ajavahemikus 09/2017 – 12/2018);
- taotluses tuleb märkida ürituse korralduspartner sihtriigis (sh organisatsiooni kontaktisik ja veebilehe aadress);
- taotluses tuleb kirjeldada ürituse sihtrühma ja eeldatavat mõju sihtriigis (või ka laiemalt);
- taotluse kohustuslik osa on ürituse korraldamise eelarve (vastavalt taotluses toodud vormile).
 

Toetusega saab katta järgmisi kulusid:

- kulud, mis tehakse taotluses kinnitatud toetuse kasutamise ajavahemikul;
- tegevused ja kulutused, mis on vajalikud otseselt ürituse elluviimiseks, sh reisi- ja majutuskulu, materjalide, instrumentide ja muu sündmuse toimumiseks vajalik transpordikulu, päevaraha, kindlustus, viisade vormistamine, osavõtumakse jms;
- täiendava honorari, töötasu ning nendega seotud sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmaksu ja pensionikindlustuse maksete tasumine;
- reklaamikulu ja sündmusega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud ja muud tugitegevuste  kulud, sh veebilahenduste kulud;
- heli- ja valgustehnika rendiga seotud kulud;
- käibemaksukulu  juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

- ürituse vastavust välisprogrammi eesmärkidega;
- ürituse üldist mõju Eesti tutvustamisel;
- üritusega kaasnevat võimekust siduda erinevate valdkondade tugevusi ja luua koosmõju;
- korraldajate professionaalsust, varasemat kogemust ja mainet (sh välispartnerid);
- kaasatud esinejate taset;
- ürituse sihtrühma ning toimumise asukohaga (riik, linn) seonduvat;
- ürituse kommunikatsiooni- ja meediakajastuste plaani;
- sihtriigis paikneva välisesinduse arvamust;
- ürituse teostamise ja eelarve realistlikkust ning Eesti poole kulude põhjendatust; 
- ürituse innovaatilisust ning pikemaajalist mõju valdkonna rahvusvahelistes suhetes;
- toetuse maksimaalne määr on 80% eelarvest;
- taotluse eelarve peab olema vähemalt 5 000 eurot;
- minimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on 4 000 eurot;

Taotlusvooru kaudu ei toetata:

- üritusi, mis on toimunud enne taotluste esitamise tähtaega;
- üritusi, mis toimuvad pärast 31.12.2018;
- harrastuskollektiivide välissõite;
- tehnika, töövahendite jms soetamist;
- organisatsioonide liikmemakse;
- erisoodustusmaksu tasumist;
- muid sündmuse elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.

Taotlusi hindab komisjon koosseisus:

Jorma Sarv (Riigikantselei)
Reet Remmel (Kultuuriministeerium)
Kaire Jürgenson (Välisministeerium)
Piret Lilleväli (Riigikantselei)
Kalmar Kurs (Haridus- ja Teadusministeerium)
Krista Mihkelsaar (EAS)
Tarmo Mutso (EAS)
Martti Kalvik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
Kristi Tiivas (ekspert)
Liisa Ojaveer (ekspert)

Komisjon võib:

- nõuda taotluses esitatud teabe täpsustamist ja teha ettepanekuid ürituse muutmiseks ning taotluse edasilükkamiseks järgmisesse taotluste esitamise tähtaega; 
- teha otsus taotluse täielikuks või osaliseks rahuldamiseks. Taotluse  osaline rahuldamine on lubatud kui taotluse rahaline maht ületab toetuse eelarve või taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud ning tingimusel, et sündmuse eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav; 
- jätta taotluse rahuldamata, kui taotluses toodud teave osutub vastuolus olevaks toetuse jaotamise tingimuste või riigiabi reeglitega; kui taotluse rahaline maht ületab toetuse eelarve või muudel põhjendatud juhtudel.

Komisjoni otsusest teavitab EV 100. aastapäeva toimkonna juht taotlejat kirjalikult taotluses märgitud e-posti aadressil. Toetuse saajatega alustatakse läbirääkimisi toetuse andmise lepingute sõlmimiseks ja kulude katmiseks perioodil 2016 - 2018.   

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2016. 

Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile heilika.pikkov@riigikantselei.ee. Taotlusvorm on allalaetav SIIN. 

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ühise rahvusvahelise programmi elluviimise toetuse jaotamise tingimused on kinnitatud EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaa käskkirjaga.  
 

 

LÄHEM INFO JA KONTAKT: 

Jorma Sarv
EV 100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi juht
jorma@ev100.ee
tel: +372 502 3343

Kõik konkursid