Avatud täiendav taotlusvoor välisprogrammi sündmustele

Taotlusvooru eesmärk on leida üritusi 2017. aasta suvest kuni 2018. aasta lõpuni toimuvasse Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistavasse rahvusvahelisse programmi.
 
Välisprogrammi eesmärk on Eesti tutvustamine ning nähtavuse ja mõju suurendamine. Toetust oodatakse taotlema kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogiateemalistele üritustele järgmistes linnades:
 
Aastal 2017 Aastal 2018
Kopenhaagen
Pariis
Riia
Vilnius
 
Ankara
Ateena
Bukarest
Haag
Kiiev
Kopenhaagen
Lissabon
Madrid
Oslo
Pariis
Praha
Reykjavik
Riia
Rooma
Stockholm
Tbilisi
Varssavi


Taotlusvoorus osalemine
Osalema on oodatud Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kes on tasunud kõik õigusaktidest tulenevad riiklikud või oma elu- või asukoha kohalikud maksud ning sotsiaalkindlustuse maksed.
 
Toetuse taotlejal ei või taotluse esitamise ajal olla riikliku maksu võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui maksuvõlg on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Käesolevates tingimustes loetakse riikliku maksu võlaks taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riikliku makse ja sellelt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
 
Toetuse taotluses peab taotleja arvestama riigiabi reeglitega. Riigiabiga seotud küsimuste puhul lähtutakse Euroopa Komisjoni üldisest grupierandi määrusest (EL) nr 651/2014[1].
 
Taotluses tuleb märkida:

 1. ürituse toimumise koht ja aeg;
 2. ürituse korralduspartner sihtriigis (sh organisatsiooni kontaktisik ja veebilehe aadress);
 3. ürituse sihtrühm ja eeldatav mõju sihtriigis (või ka laiemalt);
 4. ürituse korraldamise eelarve (vastavalt taotluses toodud vormile).
 
Toetatakse:
 1. Eesti Vabariigi 100. aastapäevale või Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele pühendatud professionaalse suunitluse, kõrgetasemeliste ning olulise kõlapinnaga ürituste korraldamisega seotud kulude katmist;
 2. ürituste läbiviimisega seotud inimeste kulude katmist;
 3. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva  ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemade nähtavuse suurendamist ürituste kaudu, mis kuuluvad rahvusvaheliste messide, festivalide, foorumite jt samalaadsete ürituste programmi.
 
Toetuse määrad:
 1. üritustele, mis toimuvad aastal 2017, on minimaalne toetuse suurus 10 000 eurot ja maksimaalne toetuse suurus 30 000 eurot;
 2. üritustele, mis toimuvad aastal 2018, on minimaalne toetuse suurus 5000 eurot ja maksimaalne toetuse suurus 30 000 eurot;
 3. aastal 2017 toimuvate ürituste toetuste kogumaht on 80 000 eurot; aastal 2018 toimuvate ürituste toetuste kogumaht on 180 000 eurot.
 4. toetuse maksimaalne määr on 80% projekti kogueelarvest.
 
Toetatavad kulud:
 1. tegevused ja kulutused, mis on vajalikud otseselt projekti elluviimiseks, sh reisi- ja majutuskulu, materjalide, instrumentide ja muu ürituse toimumiseks vajaliku transpordikulu, päevaraha, kindlustus, viisade vormistamine, osavõtumakse jms;
 2. täiendava honorari, töötasu ning nendega seotud sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmaksu ja pensionikindlustuse maksete tasumine;
 3. reklaamikulu ja tegevustega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud ja muid tugitegevuste  kulud, sh veebilahenduste kulud;
 4. heli- ja valgustehnika rendiga seotud kulud;
 5. käibemaksu kulu juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.
 
Ei toetata:
 1. üritusi, mis on toimunud enne taotluste esitamise tähtaega;
 2. üritusi, mis toimuvad pärast 31.12.2018;
 3. harrastuskollektiivide välissõite;
 4. tehnika, töövahendite jms soetamist;
 5. organisatsioonide liikmemakse;
 6. erisoodustusmaksu tasumist;
 7. muid tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.
 
Taotlusi hindab komisjon koosseisus:
Jorma Sarv (Riigikantselei)
Kadri Jauram (Kultuuriministeerium)
Kaire Jürgenson (Välisministeerium)
Piret Lilleväli (Riigikantselei)
Kalmar Kurs (Haridus- ja Teadusministeerium)
Krista Mihkelsaar (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)
Tarmo Mutso (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)
Martti Kalvik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
 
Komisjon võib:
 1. nõuda taotluses esitatud teabe täpsustamist ja teha ettepanekuid ürituse muutmiseks;
 2. teha otsus taotluse täielikuks või osaliseks rahuldamiseks. Taotluse osaline rahuldamine on lubatud kui taotluse rahaline maht ületab toetuse eelarve või taotluse täies mahus rahuldamine ei ole põhjendatud ning tingimusel, et projekti eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav;
 3. jätta taotlus rahuldamata, kui taotluses toodud teave osutub vastuolus olevaks toetuse jaotamise tingimuste või riigiabi reeglitega; kui taotluse rahaline maht ületab eelarve võimalusi või muudel põhjendatud juhtudel.
 
Taotluste hindamisel võetakse arvesse:
 1. ürituse üldist mõju Eesti tutvustamisel;
 2. korraldajate professionaalsust, varasemat kogemust ja mainet (sh välispartnerid);
 3. kaasatud esinejate taset;
 4. ürituse sihtrühma ning toimumise asukohaga seonduvat;
 5. sihtriigis paikneva välisesinduse arvamust;
 6. ürituse teostamise ja eelarve realistlikkust ning Eesti poole kulude põhjendatust;
 7. ürituse innovaatilisust ning pikemaajalist mõju valdkonna rahvusvahelistes suhetes.
 
Komisjoni otsusest teavitab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonna juht taotlejat kirjalikult taotluses märgitud e-posti aadressil. Toetuse saajaga alustatakse läbirääkimisi toetuse andmise lepingu sõlmimiseks ja kulude katmiseks perioodil 2017-2018. Määratud toetust saab kasutada alates lepingu sõlmimisest. 2018. aastal toimuvate ürituste toetuslepingud sõlmitakse 2018. aasta alguses.
 
Taotluste esitamise tähtaeg on 17.05.2017. Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile heilika.pikkov@riigikantselei.ee. Taotlusvorm on allalaetav SIIN.