VI eesti teaduskeele konverents

Korraldame Tallinna Ülikoolis 7.–8. detsembril 2018 kuuenda eesti teadus­keele konverentsi tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja TLÜ teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastat.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Mitmeteaduslikule konve­rentsile on oodatud kõikide kõrgkoolide ja teadus­asutuste iga eriala õppe­jõud, teadurid, doktorandid, teadustekstide eestindajad, toimetajad jt.

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrg­haridus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõr­keelestumist. Selle arengukava põhjal on HTM otsustanud tegutseda aastani 2020.

Põhiettekande „Eesti keel kõrghariduses – lähiminevik, hetkeseis ja tuleviku terendused“ peab TÜ professor Birute Klaas-Lang.

Üldteemadena on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat):

  • teadus- ja üldkeele vastastikmõju

  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk,
    sh kirjutaja või toimetaja seisukohast

  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused

  • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või
    nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast

  • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh akadeemilise eesti keele õppe olukord

  • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.

Ettekande või vaatmiku lühitutvustust, minisümpoosioni või töötoa kirjeldust palume hiljemalt 25. oktoobriks 2018 mahus kuni 2500 tärki (v.a allika­viited) docx, doc või odt vormingus aadressile teaduskeel2018@tlu.ee.

Palume registreeruda hiljemalt 1. detsembril 2018 TLÜ konverentsi­keskuse registreerimisvormi kaudu ja maksta osalustasu 10 eurot vastavalt regist­reeru­mise järel esitatavale arvele. Tasuta osalevad esinejad, palgatööta või õppeülesandega üliõpilased ja palgatööta pensionärid.

Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus
koostöös TLÜ konverentsikeskusega.

Eesti terminitööd toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja

TLÜ teaduskeelekeskus

TLÜ TEADUSKEELEKESKUS Tallinna Ülikoolis 2008. aasta sügissemestril rajatud keskuse põhieesmärk on uurida, arendada, korraldada ja õpetada eesti teaduskeelt, vältimaks mistahes teadusala võõrkeelestumist ja valdkonnakaotust ning edendamaks Eesti siirdumist teadmusühiskonda. Keskus on aidanud ellu viia eesti keele arendamise strateegia (2004–2010) ja eesti keele arengukava (2011–2017) ning Eesti kõrgharidus­strateegia eesmärke: tagada eestikeelse haridus- ja kultuuriruumi areng ja kindlustada eestikeelse kõrghariduse jätkumine avatud Euroopas. Nende eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline järjekindlalt kujundada eesti teaduskeelt kui tunnetus- ja mõtlemisvahendit. Selgelt ja täpselt oma ideid esitav haritlaskond suudab üleilmastuvas teaduskeskkonnas kõige tõhusamalt kaasa aidata Eesti ühiskonna jätkusuutlikule teaduspõhisele arengule. Teaduskeelekeskus panustab sellesse - eesti teaduskeele ja terminoloogia õppega kõikide erialade üliõpilastele, sh doktorantidele - täienduskoolitusega Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste akadeemilistele töötajatele, - uurides eesti keelt teadustöös ja -suhtluses, - korraldades konverentse, seminare ja sümpoosione. ​ Humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) üksusena tegutsev teaduskeelekeskus on avatud koostööle kõigi eesti haritlastega olenemata erialast ja tööandjast nii terminikorrastuse kui ka teadus- ja õppetekstide keele selguse nimel.

Märksõnad: