Eesti Vabariik 100 veebikodu kasutustingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad Eesti Vabariik 100 (edaspidi EV100) korraldustoimkonna hallatava EV100 veebikodu (edaspidi portaal) kasutamist füüsilisest või juriidilisest isikust kasutajate (edaspidi kasutaja) poolt. EV100 portaali kasutajaks registreerimisel kinnitab kasutaja, et on tingimustega tutvunud ning nõustub täielikult neid täitma.

Portaalis saab oma kingitusi esitada ja sündmusi lisada ning teiste omi toetada ainult registreeritud kasutaja.

Üldtingimused

 • Kasutustingimused ei hõlma teabe kuvamist ja isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele portaalis viidatakse, kuid mida ei halda EV100 korraldustoimkond (välislingid koostööpartnerite teenustele).
 • Kasutaja kohustub kasutama portaali eesmärgipäraselt ning hoiduma kahjustamast riigi ja kolmandate isikute huve.
 • Kui kasutaja saab portaali kasutamise käigus teada asjaolust, mis võib kahjustada mistahes osalise huve, teavitab ta sellest viivitamata EV100 korraldustoimkonda.
 • EV100 korraldustoimkond ei vastuta portaali kasutamisest tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest.
 • Isikuandmete töötlemisele portaalis laienevad Riigikantselei isikuandmete töötlemise tingimused www.riigikantselei.ee, kui portaali kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.

Kasutajakonto

Portaali kasutajakonto on unikaalne kasutajale eraldatud konto koos sinna juurde kuuluvate andmetega. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus omada EV100 portaalis vaid ühte kasutajakontot ning teha toiminguid vaid ühe kasutajanime all.
Juriidilise isiku nimel tegutsevad kasutajad peavad registreeruma portaalis juriidilise isiku nimel.

Portaali kasutajaks registreerudes ja portaali andmeid sisestades kohustub kasutaja sisestama vaid tõeseid andmeid (sh füüsilise isiku eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, kasutaja profiili osad ning juriidilise isiku nimi, aadress, registrikood, kasutaja profiili osad).

Nii füüsiline kui juriidiline isik registreerub kasutajaks kas sotsiaalmeediavõrgustiku Facebook kaudu, Google' konto kaudu, e-posti aadressi ja parooliga, ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Veebilehele ev100.ee loodavatel kasutajakontodel on unikaalseks tunnuseks kasutaja isikukood (konto on loodud kas ID-kaardi või Mobiili-ID-ga) või e-posti aadress (konto on loodud e-posti aadressiga, Facebooki või Google’i kontoga). Sama unikaalse tunnusega konto alt ei ole võimalik esindada samaaegselt eraisikut, organisatsiooni või mitut organisatsiooni. 

Portaalis kuvatakse füüsilisest isikust kasutaja eesnimi, perekonnanimi ja kasutaja profiili osad (v.a e-posti aadress, telefoninumber) ning juriidilisest isikust kasutaja nimi ja kasutaja profiili osad (v.a e-posti aadress, telefoninumber, registrikood).

Portaali kasutajaks registreerimisega annab kasutaja EV100 korraldustoimkonnale õiguse sisestatud isikuandmeid töödelda.

Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja isikuandmete kustutamist või sulgemist, millega kaasneb kasutajakonto sulgemine. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. EV100 korraldustoimkond jätab endale erandjuhtudel õiguse toimida teisiti.

Portaali külastamise tehnilised andmed

Portaali infosüsteemis säilitatavaid tehnilisi andmeid ei tehta isikustatud kujul kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja sessiooni identifitseerimiseks kasutatakse küpsiseid (cookies). Tehniliste andmetena säilitatakse:

 • kasutaja IP-aadress
 • kasutaja veebilehitseja identifikaator
 • portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL
 • portaali lehekülje URL, mille poole kasutaja pöördus
 • autentimisviis ja -aeg
 • kasutaja elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed (isikukood, ees- ja perekonnanimi).

Piirangud

EV100 korraldustoimkond jätab endale õiguse kehtestada igale kasutajale teatud piiranguid, mille raames on lubatud portaali kasutada. Piirangute hulka võivad kuuluda näiteks kasutaja poolt kasutatav kettapind, ajaühikus määratud sisestamise maht, erinevate andmeelementide arv, sisestatava andmeühiku suurus ja muud piirangud. Kasutaja kohustub talle kehtestatud piiranguid järgima ja neid mitte ületama.
Kasutustingimuste rikkumise (sh võõra nime all esinemine, ebaõigete andmete esitamine või muud rikkumised) tuvastamise või kasutustingimuste rikkumise kahtluse korral on EV100 korraldustoimkonnal õigus kasutajakonto sulgeda, ajutiselt blokeerida või kustutada (sh fotod, videod, helifailid, tekstid jms) kasutajat sellest eelnevalt hoiatamata.

Autoriõigused

Portaali kasutades kohustub kasutaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõigusi reguleerivaid õigusakte ja head tava.

Autoriõigustega kaitstud teoste kuvamine portaalis

Portaali ei ole lubatud sisestada teiste autorite teoseid (sh fotod, videod, muusikateosed, tekstid jms).
Portaalis kuvatud teostele laienevad tavapärased autoriõigused, v.a käesolevate kasutustingimuste piirangud.
EV100 korraldustoimkonnal on õigus portaalis kuvatud teoseid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise tegevuste raames tasuta kasutada (sh anda kasutamiseks oma koostööpartneritele).

Portaalis kuvatud teabe ja teoste kasutamine

Portaalis kuvatud teavet ja teoseid on lubatud kasutada ning reprodutseerida, kui on tagatud:

 • viitamine. Viite esitamisel ebaõiges kontekstis on portaali sisuhalduril ja autoril õigus nõuda viite eemaldamist või konteksti muutmist
 • teabe ajakohastamine
 • autoriõiguste kaitse

Kasutustingimuste muudatused

EV100 korraldustoimkond jätab endale õiguse kasutustingimusi muuta.
Teave kasutustingimuste muutmise kohta avaldatakse portaali uudiste rubriigis. Portaali kasutamine pärast kasutustingimuste muutmist tähendab nõustumist ka kasutustingimuste muudatustega.
Tingimustega mittenõustuv kasutaja kohustub kohe lõpetama portaali kasutamise.